4 manieren om klimaatverandering te bestrijden

By Vivian Kennes
05 februari, 2019

Welke gevolgen heeft het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie voor Europa? Raakt het Europees Parlement na de verkiezingen van May verder versnipperd? En wat worden de prioriteiten van de nieuwe Europese Commissie?

Hoewel we het antwoord op deze vragen misschien niet exact weten,  is er één ding zeker: dit jaar kan het keerpunt worden waarin we daadwerkelijk het verschil kunnen maken als het gaat om het bestrijden van klimaatverandering en het verbeteren van de energiezuinigheid van gebouwen.

We zien vier interessante kansen voor een duurzamere gebouwde omgeving. We hopen dat beleidsmakers deze maximaal zullen benutten.

Stel klimaatmaatregelen centraal in het  begrotingsdebat

Kans: Dit jaar wordt het begrotingsoverleg van de Europese Unie voor 2021-2017 voortgezet. Om te kunnen voldoen aan de afspraken van het Akkoord van Parijs van de Europese Unie hebben Europarlementariërs  al opgeroepen om het totale budget voor klimaatverandering met 30% te verhogen in plaats van de door de Europese Commissie voorgestelde 25%. 

Positieve verandering: Het Internationaal Energieagentschap stelt dat 76% van de Europese emissiereducties moet worden gerealiseerd via verbeterde energie-efficiëntie om de temperatuurstijging onder de 1,5 ºC te houden. Renovatie van gebouwen speelt hierbij een sleutelrol. Begrotingsfondsen moeten worden gebruikt om investeringen in renovatie te genereren die werkelijk resultaat opleveren ten aanzien van energiebesparingen. Aantoonbare besparingen moeten worden opgeschaald.

Vóór 2050 een klimaat neutrale economie realiseren

Kans: De Europese Commissie heeft een ambitieuze ‘strategische visie’ geformuleerd om vóór 2050 een CO2-neutraal Europa te kunnen realiseren. Voor dit doel is het cruciaal dat het energieverbruik vóór 2050 gehalveerd wordt ten opzichte van 2005. Op grond van het Akkoord van Parijs moeten beleidsmakers van de EU vóór 2020 een definitieve strategie bij de Verenigde Naties indienen, waaruit blijkt hoe Europa de emissie gaat verlagen.

Positieve verandering: Energie efficiency beschouwen als belangrijkste brandstof voor Europa, zoals voorgesteld in de strategische visie, is een solide beleidsbasis. Wat houdt dit in? Bij alle besluiten ten aanzien van ontwikkeling van energiesystemen investeren in energiezuinigheid en investeringen priotiseren als deze minder kosten of meer opleveren dan wanneer we nieuwe voorraden of netwerken opbouwen. ‘Eerst besparen en dan pas bouwen’ is zonder meer je gezond verstand gebruiken.

Versterk de nationale trots rond renovaties die emissies tegengaan

Kans: EU-lidstaten moeten vóór het eind van dit jaar hun definitieve Nationale Energie- en Klimaatplannen indienen. Deze plannen staan centraal bij de energie- en klimaatdoelstellingen van de EU. Elke lidstaat moet bijvoorbeeld in zijn plan beschrijven hoeveel hij bijdraagt aan de EU-doelstellingen voor vermindering van het energieverbruik met ten minste 32,5% vóór 2030. Elk land is verplicht te vermelden hoeveel energie er landelijk wordt bespaard door de renovatie van gebouwen.

Positieve verandering: Dit is een unieke kans voor lidstaten om te profiteren van de economische, sociale en gezondheidsvoordelen die gebouwrenovatie biedt door middel van goed doordachte nationale strategieën voor renovatie van gebouwen, waardoor het gebouwenbestand bijna energieneutraal kan worden. Volgens het Buildings Performance Institute Europe (BPIE) vereist een koolstofarm gebouwenbestand in 2050 dat de overgrote meerderheid van gebouwen in de EU zeer energiezuinig is en ten minste energielabel A heeft. Uit de analyse van het BPIE blijkt dat 97,5% van het Europese gebouwenbestand momenteel niet in de A-klasse valt en geüpgraded moet worden.

Steden bestand maken tegen klimaatverandering

Kans: Slechts 40% van de Europese steden heeft plannen opgesteld om de inwoners te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Steden lopen steeds vaker risico op problemen bij zware stormen en overstromingen, veroorzaakt door opwarming van de aarde en luchtvervuiling en de gevolgen van het 'warmte-eilandeffect', waarbij stedelijke omgevingen warmer zijn dat het omringende platteland.

Positieve verandering: Op grond van de nieuwe verordening inzake de governance van de energie-unie zijn lidstaten verplicht om hun nationale strategieën voor klimaatverandering, waarin uitgevoerde en geplande maatregelen ter bevordering van aanpassing aan klimaatverandering worden vermeld, aan de Commissie te rapporteren. In lijn met de aanbevelingen van de strategische visie van de Commissie moet een groene infrastructuur, zoals groene daken en muren, drastisch worden uitgebreid omdat dit een belangrijke oplossing is. 2019 is het jaar bij uitstek waarin steden hun functioneren op dit vlak opnieuw kunnen uitvinden en leiderschap kunnen tonen bij de overwegingen bij nieuw beleid voor een groene infrastructuur.